Producenci

Regulamin Sklepu

 

 

1. Informacje ogólne.

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działajacego pod adresem www.galanteriaskorzana.com.pl zwanym dalej Sklepem  jest A&M Polska z siedzibą w Łomiankach przy ul. Kolejowej 414, wpisana pod numerem 479203 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy.

1.2. Oferta Sklepu skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zwanych dalej Klientem.

1.3. Poprzez rejestrację Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sklep swoich danych w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży oraz celach marketingowych.

1.4. Sklep oferuje produkty nowe, oryginalne, objęte gwarancją producenta.

1.5. Prezentowane w Sklepie Internetowym zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginałów.

1.6. Rejestrowane wejście do sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu.

 

2. Zamówienia.

2.1. Aby dokonać zakupów w sklepie internetowym należy się zarejestrować.

2.2. W formularzu rejestracji Klient zobowiązuje się do podania danych zgodnych z rzeczywistością. Dane te zostaną wykorzystane do wystawienia rachunku lub faktury (w zależności od potrzeb Klienta).

2.3. W przypadku gdy Klientem jest płatnik podatku VAT (np. podmiot gospodarczy) złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

2.4. Zamówienie uznaje się za wysłane po jego uwierzytelnieniu.

2.5. Uwierzytelnienie zamówienia następuje poprzez automatycznie generowaną wiadomość elektroniczną wysyłaną pod adres e-mail zamawiającego podany w trakcie procesu rejestracji. Uwierzytelnienie zamówienia następuje po kliknięciu na znajdujący się w wiadomości link. System sprawdzi poprawność nr IP komputera zamawiającego oraz adres e-mail.

2.6. Zamówienie zostaje potwierdzone e-mailem,  faksem, lub telefonicznie w ciągu 24 godzin (jeden dzień roboczy).W potwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje informację o terminie wysyłki towaru.

2.7. W przypadku braku uwierzytelnienia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych zostaje ono anulowane.

2.8. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych zostaje ono anulowane.

2.9. Zamówienia można składać przez całą dobę.

2.10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także produktów w danej chwili niedostępnych na stronie sklepu internetowego.

2.11. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.

2.12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2.13. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

2.14. Czas realizacji zamówienia wynosi od 48 godzin do 14 dni.

2.15. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości chyba, że Klient zdecyduje inaczej i poinformuje o tym Sklep.

2.16. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.

2.17. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

3. Polityka cenowa

3.1. Ceny podane w serwisie są cenami jednostkowymi brutto określonymi w PLN.

3.2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen z przyczyn od siebie niezależnych np. zmiana ceny cennikowej dostawcy.

3.3. Sklep zobowiązuje się poinformować Klienta, który złożył zamówienie na dany towar o zmianie ceny tego towaru w przypadku gdy zmiana ta nie została jeszcze wprowadzona do systemu. W takiej sytuacji Klient ma prawo do unieważnienia złożonego zamówienia.

3.4. Katalog produktów oraz ceny znajdujące się w sklepie internetowym należy traktować jako informację cenową, a nie ofertę cenową w rozumieniu KC.

W serwisie mogą pojawić się pomyłki. W takim przypadku Klient składający zamówienie na artykuł z np. błędnie wprowadzoną ceną zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej pomyłce.

 

4.  Warunki płatności.

4.1. Płatności za zakupione towary można dokonać w następujące sposoby:

a)  Za pobraniem. Opłata pobierana jest przez kuriera dostarczającego towar

b) Przedpłata przelewem przed odbiorem na podstawie Faktury Pro-Forma wystawionej przez Sklep.
c)  Za pośrednictwem Platnosci.pl

4.2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sklepu.

 

5. Dostawa.

5.1. Zamówione urządzenia dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.  

5.2. Koszty dostawy zamówień o wartości niższej niż 500,00 pln ponosi Klient.

5.3. Zamówienia o wartości powyżej  500,00 pln wysyłane są na koszt Sklepu. Punkt ten nie dotyczy towarów objętościowych

5.4. W przypadku wysyłki towaru "za pobraniem" Klient ponosi koszt usługi pobrania zgodnie z aktualnym cennikiem.

5.5. Termin realizacji zamówionych towarów określa wysłane do klienta potwierdzenie zamówienia.

5.6. Towar jest dostarczany pod wskazany na zamówieniu adres dostawy wraz z Rachunkiem lub Fakturą.

5.7. Wydanie towaru następuje po podpisaniu przez klienta listu przewozowego. Klient jest zobowiązany sprawdzić czy wszystkie zamawiane towary znajdują się w przesyłce. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących typów, ilości lub stanu dostarczonego towaru należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

5.8. Opłata za dostawę pobierana jest przez kuriera przy odbiorze przesyłki. Na życzenie klienta koszty dostawy mogą być refakturowane.

 

6. Faktura zakupu.

6.1. Na zakupiony towar Sklep wystawia Rachunek lub Fakturę VAT ( w zależności od potrzeb Klienta).

6.2. Dane Klienta podane w formularzu rejestracyjnym zostaną umieszczone na fakturze. W przypadku zmiany tych danych Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia dostawcy.

6.3. W przypadku wysyłki zamówienia firmą kurierską faktura zakupu oraz dokument WZ wysyłany jest razem z przesyłką.

6.4. Na życzenie Klienta faktura może zostać wysłana pocztą na adres inny niż widniejący na Fakturze.

 

7. Reklamacje.

7.1. Warunki reklamacji reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002r.

7.2. Wszystkie prezentowane w sklepie internetowym towary  objęte są gwarancją producenta.

7.3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
     - wad fabrycznych,
     - uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
     - niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adres Sklepu.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup z własnym opisem wady produktu na jego odwrocie, z nagłówkiem 'reklamacja' oraz danymi kontaktowymi. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

7.5.  Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

7.6.  Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia nieuzgodnionej przesyłki.

7.7.  Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu 14 dni od jej stwierdzenia.

 

8. Zwrot towaru.

8.1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku 'O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu oraz posiada oryginalne nienaruszone metki lub towar nie został wyprodukowany lub sprowadzony na specjalne życzenie Klienta.

Zwracany towar należy odsyłać razem z dokumentem zakupu z adnotacją 'zwrot' na adres Sklepu

8.2. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia nieuzgodnionej przesyłki.

8.3. Koszty związane ze zwrotem zamówionego towaru ponosi Klient.

8.4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszty przesyłki związane w wysyłką zamówienia do Klienta nie podlegają zwrotowi. W przypadku zamówień, których koszty przesyłki były ponoszone przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki w wielkości równej poniesionym przez Sklep kosztom.

8.5. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub 21 dni roboczych przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.


9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
9.2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15-01-2009
9.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie
www.galanteriaskorzana.com.pl

 

 

 

Polityka prywatności

 

Korzystanie ze sklepu internetowego www.galanteriaskorzana.com.pl

Wszyscy Internauci korzystający ze Sklepu internetowego pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje jakie sklep otrzymuje o Internautach wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, tzn. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP, i są przez Sklep internetowy wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość.

Realizacja zamówień w sklepie internetowym www.galanteriaskorzana.com.pl

Internauta, który zdecyduje się na zakupy staje się Klientem Sklepu internetowego. Zamawiając produkty w Sklepie internetowym Klient dokonuje rejestracji w sklepie i wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę A&M POLSKA podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki towaru. Dane podawane przez Klienta nie będą przekazywane ani sprzedawane stronom trzecim. Klientowi, który zarejestrował się w Sklepie internetowym przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia.

Zapisanie się do otrzymywania newsletterów na www.galanteriaskorzana.com.pl

Użytkownik, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newslettery ze Sklepu internetowego wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu zapisanych Użytkowników o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, wydarzeniach, kolekcjach i wszystkich innych informacjach, które mają związek z działalnością Sklepu internetowego poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Slkep treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. Zapisanie się do newslettera stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera. Sklep internetowy nie będzie przekazywał ani sprzedawał otrzymanego adresu e-mailowego stronom trzecim. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, kontaktując się ze sklepem. Usunięcie konta Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika; czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu), całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera, bez podania przyczyny; usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin Sklepu internetowego lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

 

 

Newsletter Dodaj

Galanteriaskorzana.com.pl to ekskluzywna i markowa galanteria skórzana najbardziej cenionych marek na rynku polskim, europejskim i światowym. W naszej ofercie znajdują się produkty skórzane takich firm jak: Wittchen, Samsonite, Insignium czy Valentini. Nasz sklep oferuje Państwu produkty galanterii skórzanej takie jak: portfele damskie, portfele męskie, portfele skórzane, teczki, teczki skórzane, bagaż, walizki Samsonite, walizki męskie, torby na laptopa, bagaż, rękawiczki, aktówki, organizery, paski, parasolki, portfele skórzane, torebki damskie, torebki skórzane, torebki wittchen, portfele, portmonetki podkówki, bilonówki, piersiówki, paski skórzane, paski męskie, paski damskie, rękawiczki damskie, rękawiczki męskie, kosmetyczki, zestawy upominkowe, etui, torby podróżne, parasole, teczki konferencyjne Samsonite

W szerokiej ofercie galanteriaskorzana.com.pl posiadamy między innymi kolekcje:

Wittchen Da Vinci, Samsonite Magnetic, Valentini portfele męskie, Insignium Regalis, Wittchen Italy, Insignium Insignium, Samsonite Vetus, Wittchen Arizona, Wittchen Venus, Samsonite Nubo, Wittchen Croco, Samsonite Grana, Wittchen Napoli, Samsonite Roa, Valentini skórzane teczki , Wittchen Comfort, Samsonite Ora, Wittchen Travel Lux, Samsonite Frenzo, portfele Insignium, Wittchen Business Collection, teczki Regalis, Samsonite Evita, portfele Wittchen, Samsonite Zestawy upominkowe, Valentini paski damskie , torebki Wittchen, Samsonite Paski, teczki Insignium, Valentini paski męskie, teczki Wittchen, portfele Samsonite, etui Wittchen, teczki Samsonite, paski Insignium, etui Valentini, parasole Wittchen, etui Samsonite, paski Regalis, portmonetki Wittchen, paski Samsonite, Valentini portfele damskie, portfele Regalis.

Copyright © 2008-2019 galanteriaskorzna.com.pl   Wykonanie: 2M SYSTEM